Årets nomineringar till MedTech Award

Flera intressanta nomineringar har kommit in till första året av MedTech Award. Alla lika värda att sprida och inspireras av. Vinnaren kommer att utses vid middagen den 11 november i Stockholm dit alla som är intresserade av utveckling och innovation i vården är välkomna!

Reglerna för nominering till MedTech Award är:
Vem som helst kan nominera till valfri kategori och därefter utser en utvald jury självständigt kategorins vinnare.

mta_badge_innovation-02

Studentmedverkan

VÅRDOMBUD/VÅRDAGRAM är resultatet av en utmaning som skickats in till OpenLab – ett tvärvetenskapligt program där studenter får ta sig an olika samhällsutmaningar inom Stockholms län. Utmaningen kretsade kring sammanhållen vård av äldre och utmynnade i ett förslag om en ny tjänst för hemtjänstpersonal – vårdombud, samt en IT-applikation för koordinering av den äldres hälsotillstånd – vårdagrammet.

Helhetssyn

CHRISTINA BERG för det hon bidrar med inom vården i Sundsvall och speciellt inom psykiatriska vården. Hon har ett lugnt och så mjuk sätt att möta personerna och inte bara se en patient eller vårdtagare. Hon använder bland annat andningsträning och taktilberöringsmassage i jobbet och ser personen på ett fint vis. Många frågar efter henne och det är det bästa betyg någon kan få.

Möjliggörare

SLL: S IDÉRÅD tar emot idéer som kan utveckla och förnya hälso- och sjukvården. Idérådet är en ”organisation i organisationen” som jobbar med att driva och stötta innovation genom att ta inputs både inifrån och utifrån och arbeta med att låsa upp strukturella hinder. Till Idérådet kan vårdens medarbetare, privatpersoner och företagare skicka in förslag om hur processer, tjänster och organisatoriska lösningar kan förnyas och förbättras.

Personaldrivet

VÄDDÖ VÅRDCENTRAL har blivit en av Sveriges verkliga innovationsdrivare för primärvården. Projektet initierades med en vision om att skapa Sveriges modernaste vårdcentraler som möter patienten med kvalitet, tillgänglighet och kostnadseffektivitet. Projektet visar hur modern teknologi och innovationer skapas av verksamheten för verksamheten med utgångspunkt i verksamheten och inte teknologi eller innovation. Drivkraften är och var att göra vården så bra som möjligt för patient och arbetsmiljön så bra som möjligt för medarbetarna.

Patientnära

PROFESSOR OLA STENQVIST har upptäckt en metod att med ett enkel PEEP-manöver kunna bestämma det transpulmonella trycket vid ventilatorbehandling. Denna metod är enkel och snabb att tillämpa och har avgörande betydelse för att inte skada lungorna vid behandling. Detta är speciellt viktigt vid behandling av patienter med ARDS. Metoden kommer när den införs att innebära ett paradigmskifte inom ventilatorvården och beskrivs även ha stora framtida hälsoekonomiska effekter.

mta_badge_patientmakt-02

Tillgänglighet

HUSLÄKARE PÅ DIALYSAVDELNING är ett projekt med syfte att undersöka möjligheterna till personcentrerad vård för patienter med kronisk sjukdom, i detta fall dialyspatienter. Danderyds dialysmottagning vill i en pilotstudie erbjuda kontakt med primärvård i anslutning till patientens återkommande dialysbehandlingar. Detta förväntas ge ett antal positiva effekter såsom effektivare användning av patienternas tid i vården, förbättrad samordning mellan primärvård och specialistvård och ökad kunskap kring patientgruppen.

Självhjälp

HANNA LUNDSTEDT, Landstinget Sörmland tar på ett berömvärt sätt tillvara på patienters egen vilja och förmåga att hjälpa sig själva och varandra genom att inkludera patienter på alla nivåer, i allt hon gör.

Kunskapsmakt

PATIENTENS EGEN PROVHANTERING 4D ARTRITER är en nationell internettjänst som möjliggör tidig upptäckt genom att hjälpa personer att tidigt identifiera symptom. Invånare kan själva genomföra sin symtomcheck och få ett strukturerat resultat samt en rekommendation om de behöver söka vård. Tjänsten har reda tillämpats i symptomchecken Ont i Lederna för att hjälpa personer med oro för ledbesvär och möjlig risk för kronisk inflammatorisk ledsjukdom att tidigare söka och få rätt vård. De patienter som använt Ont i lederna före besöket hos primärvården har känt sig bättre förberedda och upplevde att mötet var mer strukturerat än vid ett vanligt besök.

Journalmakt

BENNY EKLUND har med målmedveten envishet varit en drivande kraft för att ge alla Uppsalas patienter makt över sin egen journal digital.

mta_badge_halsoekonomi-02

Sårupphandling

REGION SKÅNE och deras sårbehandlings-upphandling nomineras för sitt fokus på hälsoekonomi och kvalitet snarare än pris/produkt. De utvärderar pris/funktion, leverantörernas kompetens att driva hälsoekonomi under avtalets gång samt de har satt ett ”prisgolv” för att undvika prispress som omöjliggör innovation och utveckling under avtalets gång. Allt detta med målsättning att förbättra hälsoekonomin gällande sårbehandling i hela regionen.

Undvika skador

HJÄLPMEDELCENTER SVERIGE är en utbildningsrörelse i ämnet förflyttning som grundades av Kicki Reifeldt. Genom att sprida kunskap om hur man på ett smärtfritt och värdigt sätt kan förflytta människor med olika funktionsnedsättningar har hon inte bara förbättrat vården för många brukare och patienter, hon har också bidragit till att vårdpersonal arbetar på ett skonsamt och hållbart sätt så att de själva undviker skador och förslitningar.

Samarbete

HÄSSELBY VÅRDCENTRAL håller genom Åsa Petersson samman insatser från samtliga medarbetare mot patienter med svårläkta sår. Åsa involverar sjuksköterskor, undersköterskor och läkare på ett stimulerande och effektivt sätt. Förutom att involvera samtliga relevanta personer har hon dragit ner på antalet personer som arbetar med läkningen av svårläkta sår och genom detta har Hässelby vårdcentral kunnat effektivisera resursnyttjandet samtidigt som man har läkt fler sår.

Register

RIKSSÅR är ett nationellt kvalitetsregister som omfattar svårläkta sår av typen bensår, fotsår hos personer med diabetes och trycksår. Från starten 2009 har sårläkningstiden kunnat minskas med 64% från att ha varit Md 146 dagar år 2009 till Md=53 dagar 2014. Detta har skett genom att registret bygger på ett systematiskt omhändertagande. Man kan också se en reduktion av antibiotikaförbrukning från 69% (bensår) 2009 till 22% (2015). Betydande besparingar har gjorts främst i personaltid. Region Skåne som inför RikSSår fom 2015 räknar med en årlig besparing på 80 miljoner kronor. Förutom de samhällsekonomiska aspekterna leder det strukturerade omhändertagandet till betydande förbättringar av patienternas livskvalitet.

mta_badge_csr-02

Crowdfunding hjälper människor på flykt

SECTRA har startat en grupp som heter Vi på Sectra där de bland annat driver ett crowdfunding-projekt och samlar in pengar till människor på flykt. De har hittills samlat ihop 57 000 kronor.

Tufft för syskon till cancerpatienter

BARNCANCERFONDEN OCH SYSKONSTÖDJARNA – Syskon är en grupp som ofta hamnar i skymundan när barn drabbas av cancer. För att hjälpa dem finns syskonstödjare vid alla sex barncancercentra och på Lilla Erstagården som Barncancerfonden finansierar. En av dessa är Liselott Westergren, mer känd som Lotta. Sedan 2012 arbetar hon som syskonstödjare på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna.

– När en familj kommer till sjukhuset och får besked om att deras barn har drabbats av cancer finns hela stödgruppen med läkare, sjuksköterskor, kurator och syskonstödjare på plats. Vid det här första mötet brukar jag hålla mig lite i bakgrunden, ofta är jag i köket och bakar, berättar Lotta Westergren.

Syskonstödjarnas roll är att göra vanliga och roliga saker tillsammans med syskonen och som kan få dem att tänka på annat för ett tag. Märker Lotta att det finns syskon som hon tror kan passa bra ihop i grupp så samlar hon dem och gör en gemensam aktivitet, det kan till exempel vara att gå och bowla tillsammans.

– Vi har jättefina sponsorer som hjälper oss, som Fjärilshuset, Junibacken, Skansen, Gröna Lund, Livrustkammaren, Spårvagns- och leksaksmuseet. Alla dessa får vi besöka. Genom Johan Oldenmark och hans Plexus Vänner får vi åka båt till Siarö tillsammans med syskonen och Viasat ger oss biobiljetter som vi kan använda eller som vi kan ge till familjer så att de kan få gå på bio tillsammans, berättar Lotta Westergren.

10 miljoner till projekt som ökar livskvaliteten för personer med nedsatt rörlighet

ETAC OCH JIMMY DAHLSTENS FOND delar för femte och sista året ut pengar till projekt och idéer som bidrar till ett friare liv för personer med nedsatt rörlighet. En jury, bestående av bland annat Thomas Fogdö, har i år valt ut åtta projekt som får finansiellt stöd för att förverkliga sina innovationer. Jimmy Dahlstens Fond instiftades 2010 av Etac, en av Sveriges ledande aktörer inom hjälpmedelsbranschen. Fonden strävar efter att hjälpa entreprenörer och visionärer att förverkliga projekt vars syfte är att öka livskvaliteten för personer med nedsatt rörlighet. Fonden, med ett sammanlagt kapital på 10 miljoner kronor, är en av de största svenska källorna till riskvilligt kapital utan krav på återbetalning, ägarskap eller ränta.

– Sverige har länge legat i framkant när det gäller innovationer och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Trots det är det svårt att nå ut till marknaden med en ny produkt eller tjänst. Alltför många goda idéer kommer inte längre än till just idéstadiet, vilket är synd eftersom det fi nns så många bra innovationer. Genom Jimmy Dahlstens Fond vill vi hjälpa fl er att utveckla sina projekt till färdiga produkter och tjänster som ger nytta för användarna, säger Thomas Fogdö, jurymedlem i Jimmy Dahlstens Fond.

Fonden delar i år ut de sista 2 miljoner kronorna inom tre kategorier; innovation, kunskap och engagemang. Inom dessa kategorier har åtta projekt valts ut. Bland projekten fi nns bland annat en mekanisk häst, en kombinerad käpp och griptång, en miljövänlig kateter för flergångsanvändning samt idrottsprojektet Alla kan.